printen

FAQ's hoofdstuk 1

Wat wordt er bedoeld met "INDIEN ARBOBESLUIT BOUWPROCUES NIET VAN TOEPASSING IS"?

Het Arbobesluit bouwproces is niet van toepassing als er op het project sprake is van …

Het Arbobesluit bouwproces is niet van toepassing als er op het project sprake is van slechts één uitvoerende partij. Dit zal echter slechts zelden voorkomen.

Lees meer...

Wat bedoelt men met de term "REGIO" in de tabel van figuur 1.2.22? En wat bedoelt men daar met [DE-] [RE-]?

Dit is een bedrijfsspecifiek voorbeeld. Met "REGIO" wordt een regionale vestiging van een groot bedrijf …

Dit is een bedrijfsspecifiek voorbeeld. Met "REGIO" wordt een regionale vestiging van een groot bedrijf wordt bedoeld. En met DE- en RE- worden demontage en remontage bedoeld.

Lees meer...
Wanneer moet bij een ondersteuning met Layher een schrikvloer of werkvloer worden aangebracht?
 
 
De Richtlijn Steiger bevat geen uitspraak over de val hoogte bij het bouwen van ondersteuningconstructies. …
 
De Richtlijn Steiger bevat geen uitspraak over de val hoogte bij het bouwen van ondersteuningconstructies.
Wij houden een valhoogte aan van 2,50 meter, zoals wettelijk is bepaald. In het document van de Arbeidsinspectie[Betonbekisting Uitwerking Inspectiemodule Bekisting montage] dat te downloaden is vanaf de site van VSB, is in overleg met de branche een uitspraak over gedaan. Er staat nl:1.1.1 Bekistingmontage boven aaneengesloten vloer B30160101 Montage van bekistingconstructies en -elementen op hoogte gebeurt in beginsel boven aaneengesloten (montage)vloeren.
 
Noot van de Inspectie 
Uitsluitend bij direct montagewerk, waarbij de concentratie gericht kan zijn op de valgevaarlijke rand, waarbij niet alleen wordt gewerkt en verder geen risico verhogende omstandigheden aanwezig zijn, kan een interventiecriterium van 3 meter boven een onderliggende (montage)vloer worden aangehouden. Daarboven worden altijd specifieke maatregelen tegen val gevaar genomen. Het genoemde interventiecriterium betreft dus uitsluitend het werken met de bekisting of onderdelen daarvan.
 
2.2.1 Veilige (de)montage ruimtelijke bekistingondersteuning B30160101 Volledige montagevloer- Een ruimtevakwerk t.b.v. een bekistingondersteuning wordt in beginsel tot een hoger niveau opgebouwd van een volledig gesloten (montage)vloer die valgevaar van de
monteurs beperkt tot maximaal 3 meter (zie notitie bij 1.1.1).
Aanbrengen montagevloer - De montagevloeren worden over het volledige oppervlak van de ondersteuningsconstructie aangebracht in een afzonderlijke werkgang waardoor montagewerk en verplaatsen van de montagevloer niet tegelijk worden uitgevoerd. Indien de montagevloeren daarbij worden opgenomen en 'opgestoken/neergelaten' naar een hoger/lager niveau wordt daarbij persoonlijke
valbeveiliging gebruikt. Randbeveiliging montagevloer- Collectieve veiligheidsmaatregelen (b.v.voorgetrokken montageleuningen) worden ook langs montage vloeren t.b.v. ruimteondersteuning toegepast.
Montage posities- Bekistingondersteuning wordt niet gemonteerd hangende aan of staande op de traversen of uitsteeksels aan de staanders van de ruimteondersteuning. Er wordt altijd vanaf een(montage)vloer gewerkt.
 
Belangrijke noot van de Inspectienoot
De hiervoor genoemde collectieve montagebeveiliging dient uiterlijk 01-01-2011 onverkort te worden toegepast. In een overgangsituatie kan indien de toepassing van vangnetten en/of persoonlijke valbeveiliging in een v&g-montageplan werkbaar(!) wordt geregeld vooralsnog van volledige collectieve valbeveiliging worden afgeweken onder de volgende voorwaarden.
 
 
Lees meer...

Kunt u mij zeggen waar ik in uw handboek of online meer informatie kan vinden over (1) de benodigde voorzieningen op lange en/of steile hellende daken en (2) wanneer het werken met persoonlijke valbeveiliging, zoals gordels, is toegestaan?

A De basis is nog steeds Arbo-besluit 3.16.
B Aanvullend (omdat Arbo-besluit 3.16 geen specifieke …

A De basis is nog steeds Arbo-besluit 3.16.
B Aanvullend (omdat Arbo-besluit 3.16 geen specifieke uitleg geeft over schuine daken) is de EN-NEN 13374 Tijdelijke randbeschermingssystemen, Productspecificatie en Beproevingsmethoden. Dit is een Europese productnorm die niet moet worden gelijkgesteld aan een wettelijke verplichting. Echter: deze norm geeft wel praktische aanknopingspunten voor het risico valbeveiliging op een hellend dak.
C De Abomafoon 4.02 geeft een praktische uitleg hiervan en is dan ook als inhoudelijke basis meegenomen in de Richtlijn Steiger.
D ad B en C: het werken met persoonlijke valbeveiliging als een gordel is eerst toegestaan zodra het toepassen van de collectieve beveiligingsmiddelen niet goed meer mogelijk is, bijvoorbeeld als de collectieve beveiligingsmiddelen zouden ontaarden in een financieel erg dure oplossing: denk hierbij aan het herstellen van een dakgootlek boven op een kerktoren, een steiger omhoog bouwen is dan wel erg duur.

Lees meer...

Vanaf welke datum is de richtlijn officieel van kracht?

In de Richtlijn Steigers staan enkele minder belangrijke elementen die in 2010 van kracht gaan …

In de Richtlijn Steigers staan enkele minder belangrijke elementen die in 2010 van kracht gaan (opleidingen, aanduidingen van functiebeschrijvingen in de steigerwereld, etc). Globaal is het zo dat de richtlijn door de Arbeidsinspectie gezien wordt als de stand van de techniek aangaande steigers/werken op hoogte; met als gevolg dat de AI de RS gebruikt als uitgangspunt voor haar handhaving. Concreet: de RS is reeds van kracht.

Lees meer...

Welke bewijslijst moet ik in huis hebben om er zeker van te zijn geen onnodige boetes van de Arbeidsinspectie op te lopen?

Als u gewoon doet wat de Richtlijn Steigers beschrijft is er geen enkele reden om …

Als u gewoon doet wat de Richtlijn Steigers beschrijft is er geen enkele reden om angst te hebben voor een boete. Boetes komen niet uit de lucht vallen maar worden grosso modo gegeven als een steiger onveilig wordt opgebouwd of gebruikt. Ook al heb je nog zoveel BEWIJSLIJST liggen, de boete komt toch.

Lees meer...

Een Duits steigerbedrijf heeft telefonisch contact met ons opgenomen. Het bedrijf werkt regelmatig in Nederland. Ze hebben gehoord, dat Duitse steigerbouwers sinds oktober 2011 in Nederland geen steiger meer mogen oprichten. Klopt dit?

Neen dit klopt niet. De Richtlijn Steiger geldt vanaf 2008 in Nederland als de stand …

Neen dit klopt niet. De Richtlijn Steiger geldt vanaf 2008 in Nederland als de stand van de techniek op het gebied van steigerbouw en -gebruik. Stand van de techniek is een in Nederland belangrijk wettelijk begrip, voorkomend in de ARBO-Wet: veiligheid, gezondheid en welzijn van (werkgevers en) werknemers, direct resulterend in wettelijk afgedwongen veilige arbeidsmiddelen en wettelijk afgedwongen veilige werkplekken op hoogte. Vanaf 2009 handhaaft SWZ/AI volgens de Richtlijn Steiger. De steigers die door Duitse bedrijven in Nederland worden toegepast, dienen uiteraard aan de inhoud van de Richtlijn Steiger te voldoen, en wel voor het totale proces. Dus

1) berekenen van de steiger,
2) tekenen van de steiger,
3) overdracht van de steiger door de steigerbouwer aan de steigergebruiker,
4) periodieke controle,
5) uitvoering en [de]monteren van de steiger

met de processen van 1 t/m 5 volgens de Richtlijn Steigers. Als de steiger voldoet aan de Richtlijn Steiger, dan gaat SZW/AI ervan uit, dat vermoedelijk tegemoet is gekomen aan de eisen van de vigerende wet- en regelgeving. Het is zeer wel mogelijk, dat SZW/AI vanaf oktober 2011 d.m.v. het inzetten van een strenger regime op het boven weergegeven proces gaat toezien.

Lees meer...

Is of komt er een Duitse vertaling van de richtlijn steigers? Ik werk momenteel in de Eemshaven met een aantal Duitse bedrijven en ik merk dat het belangrijk is dat er een officiële vertaling van de richtlijn is om op terug te vallen.

Er is geen Duitse vertaling van de richtlijn steigers. Die komt er vooraleerst ook niet. …

Er is geen Duitse vertaling van de richtlijn steigers. Die komt er vooraleerst ook niet. En we kunnen ons van harte voorstellen dat dit voor u een gemis is.

Lees meer...

FAQ's hoofdstuk 2

Geldt hetgeen er geschreven staat bij uitbouwconsole ook voor de metselboy? Dan komen we met de genoemde 70 cm boven en onder de werkvloer te kort.

U dient hiervoor de instructie van de leverancier te raadplegen.

U dient hiervoor de instructie van de leverancier te raadplegen.

Lees meer...

De beide tweeslags patronen van figuur 2.2.31 hebben 7 ankers. Het vierslags patroon heeft er maar drie of vier. Zijn de genoemde steigers toch even sterk zijn?

De parameter van het ankerpatroon is opgenomen in de tabellen 2.2.3.2 tot 2.2.3.7. Voor bepaalde …

De parameter van het ankerpatroon is opgenomen in de tabellen 2.2.3.2 tot 2.2.3.7. Voor bepaalde configuraties (bouwvormen) blijkt het ankerpatroon 2 slag of 4 slag niet van invloed als de steiger lager is dan 24m. Het zal bij hogere steigers dan wel degelijk invloed hebben. Deze waarden zijn niet in de tabel opgenome

Lees meer...

In de tabel van figuur 2.2.34 staat aangegeven sTEIGER VERANKERD AAN BETON. Houdt dat in, dat bij een kalkzandsteenskelet er niet aan de wanden maar uitsluitend aan de vloeren mag worden verankerd?

Dat is correct. De voorkeur gaat uit naar verankering aan vloeren. De verankering aan beton …

Dat is correct. De voorkeur gaat uit naar verankering aan vloeren. De verankering aan beton is een belangrijk criterium voor deze tabel in verband met de optredende ankerkrachten.

Lees meer...

Moet er in het geval dat er een stortkoker aan een steiger hangt een tekening en berekening van de steiger worden gemaakt?

Ja.

Waarom mag maar 1 vloer worden belast terwijl er met 1,5 wordt gerekend?

Deze factor wordt voorgeschreven door de norm.

Deze factor wordt voorgeschreven door de norm.

Lees meer...

Volgens een steigerinspecteur van Aboma is het onverstandig om een mix van leveranciers te gebruiken (Layher en Scafom) als het een complexe steigerconfiguratie betreft. Dit in verband met de productaansprakelijkheid. Is bij een standaard configuratie ook onverstandig om een mix van leveranciers te gebruiken?

De VSB volgt het standpunt van de Arbeidsinspectie, wat er op neer komt dat een …

De VSB volgt het standpunt van de Arbeidsinspectie, wat er op neer komt dat een constructie altijd moet zijn berekend als –in dit geval- een mix wordt toegepast. Immers: elke configuratie is berekend, ook de standaard configuratie. U mag mixen, maar het moet met berekeningen zijn onderbouwd. Dat er een aansprakelijkheidsdiscussie gaat ontstaan, is duidelijk. Maar die discussie ligt op het bord van de betreffende leveranciers.

Lees meer...

FAQ's hoofdstuk 3

In de beleidsregels staat iets dergelijks als: EEN STEIGER DIENT IN ZIJN GEHEEL IN EEN KLASSE UITGEVOERD TE WORDEN. Is dat nog van toepassing, en zo ja waar kan ik dat in de richtlijn vinden?

Nee. Tussen de staanders en vóór de staanders is een verschil toegestaan: 300 respectievelijk 150 …

Nee. Tussen de staanders en vóór de staanders is een verschil toegestaan: 300 respectievelijk 150 kg/m2. Dit staat ook in paragraaf 3.1.1 : bij het ontwerpen van de steiger moet dus één van deze klassen worden gekozen. Zie ook paragraaf 6.1: steigervoorbereidingsformulier.

Lees meer...

In paragraaf 3.1.5 (Vloerbelasting op uitbouwconsolesteiger) kan men lezen: MATERIAALOPSLAG IS HIERBIJ NIET TOEGESTAAN. Houdt dat in, dat er ook niet (tijdelijk) een kozijn mag staan, dat tegen het binnenspouwblad gesteld moet gaan worden? Zo nee, dan graag even uitleg over een nieuwe werkmethode hoe de kozijnen tegen het binnenspouwblad te bevestigen.

Dat is geen mits de belasting niet wordt overschreden. Wordt de uitbouw hoger belast dan …

Dat is geen mits de belasting niet wordt overschreden. Wordt de uitbouw hoger belast dan 1,5 kN/m2, dan zou in principe een tekening/berekening moeten worden uitgevoerd.

Lees meer...

Ik kan nergens vinden, dat voetplaten een oppervlak van 225 cm2 moeten hebben. Heeft men deze regel losgelaten?

De NEN-EN 12811-1 hfdst 5.7.1 geeft aan dat het minimum oppervlakte 150 cm2 dient te …

De NEN-EN 12811-1 hfdst 5.7.1 geeft aan dat het minimum oppervlakte 150 cm2 dient te zijn met een minimumbreedte van 120 mm.

Lees meer...

Moeten de houten planken die onder de steigervoetspindels of voetplaten staan, gekramd of geband zijn?

Steigerdelen dienen geband te zijn als deze als steigerdeel worden toegepast. Onderslagen hoeven niet geband …

Steigerdelen dienen geband te zijn als deze als steigerdeel worden toegepast. Onderslagen hoeven niet geband te zijn. Let altijd wel op het risico van splijten onder grote staanderdruk.

Lees meer...

FAQ's hoofdstuk 4

Bij tekening 4.4 staat een ladderhuis getekend, met een drie dubbele leuning. Waarom is er ter plaatse van de ladder niet nog een stukje leuning? 

Hier is immers een gat van ongeveer een meter waar men nog doorheen kan vallen. …

Hier is immers een gat van ongeveer een meter waar men nog doorheen kan vallen.
De tekening is schematisch bedoeld.

Lees meer...

Wie mag formeel eenvoudige wijzigingen, zoals het verplaatsen van consoles bij metselsteigers, uitvoeren?

Niet constructieve gedeelten mogen gewijzigd worden. Als de wijziging leidt tot een onveilige situatie mag …

Niet constructieve gedeelten mogen gewijzigd worden. Als de wijziging leidt tot een onveilige situatie mag de steiger niet gewijzigd worden. Consoles worden door de metselaar verplaatst.

Lees meer...

Bij het tweede aandachtsstreepje in paragraaf 4.4.1 Ladders en ladderopgangen wordt een draaikoppeling geadviseerd voor het vastzetten van een ladder. Dat kan volgens mij in alle gevallen met een gewone kruiskoppeling.

Dit is alleen als voorbeeld aangegeven. De kruiskoppeling is om buizen haaks met elkaar te …

Dit is alleen als voorbeeld aangegeven. De kruiskoppeling is om buizen haaks met elkaar te verbinden. Dat kan als bij de externe ladder de ligger of korteling wordt doorgestoken (bovenzijde ladder). De ladder dient op 3 punten vast te zitten zodat aan de onderzijde een kruiskoppeling nodig is.

Lees meer...

Binnen onze organisatie gebruikt onze steigerbouwer (externe partij) als steigervloeren, naast hout en staal, ook aluminium vloerdelen voorzien van een hout-/kunststofachtig loopvlak. In paragraaf 4.1 van de richtlijn steigers kom ik hier geen informatie over tegen. De aluminium vloerdelen lijken erg op de vloerdelen die ook bij aluminium rolsteigers worden gebruikt.

Wij vermoeden dat het door u geschetste probleem van doen heeft een steigervloer die gebruikt …

Wij vermoeden dat het door u geschetste probleem van doen heeft een steigervloer die gebruikt wordt in een Framesteiger, bijvoorbeeld van het merk Layher. Indien dat het geval is, kunt u verder lezen, indien dat niet het geval is, verzoeken wij u de setting van uw probleem ons nader te omschrijven. In Hoofdstuk 2 van de Richtlijn Steigers staat de definitie van een framesteiger met vloerelementen weergegeven. Dit framesteiger is in eerste fase niet meegenomen in de Richtlijn Steigers. Let u wel op dat deze steigers vallen onder belasting klasse 2 zoals omschreven staat op in hoofdstuk 3.

Lees meer...

In de Richtlijn Steigers staat een maximale afstand van 30 cm. In de praktijk worden wij regelmatig geconfronteerd dat men dit teveel vindt. Kunt u hier duidelijkheid over verschaffen?

Ja. Grosso modo is uw motto: zoveel mogelijk dichtleggen.

Ja. Grosso modo is uw motto: zoveel mogelijk dichtleggen.

Lees meer...

Voor doorstrijken wordt de afstand tot de gevel groter gehouden, echter, er kunnen maar 3 planken op een schuifkorteling. Vraag om structurele oplossing: zijn er bijvoorbeeld langere schuifkortelingen beschikbaar, waar meer planken op passen of is een andere oplossing in ontwikkeling?

Als Commissie Richtlijn Steigers hebben we daar reeds een voorstel voor gedaan. Bij de uitwerking …

Als Commissie Richtlijn Steigers hebben we daar reeds een voorstel voor gedaan. Bij de uitwerking van het A-blad Metselen van Arbouw is veelvuldig contact geweest met de beroepsgroep metselen. Een voorstel voor de steigersamenstelling bij toepassing van Pointmaster is uitgewerkt en opgenomen in het A-blad (dit in nauwe samenwerking met de leveranciers,

SZW/AI en de montagebedrijven). De voorziene oplossing zal te zijner tijd worden opgenomen in de Richtlijn Steigers.

Uitwerking
De staanderafstand tot de gevel, bij montage, wordt vergroot van 750 naar 850 mm. Er is een hulpmiddel ontwikkeld dat de uitschuifkorteling kan verlengen met de breedte van een plank. Deze oplossing stond -tijdens de KOMAT Themadag (d.d. 14-09-2011 gehouden) in Lelystad- opgesteld en wordt weergegeven in de schets van de firma ROJO als oplossing "Spouw 140 [PR]".
Deze oplossing is besproken met de heer Frits Wolfswinkel (van SZW/AI) omdat de afstand tot de gevel >150 mm wordt. In het aangepaste inspectiemodule Steigers wordt hier een oplossing aangedragen die al wordt toegepast bij handhaving door SZW/AI. Het komt erop neer dat de afstand groter dan 150 mm mag zijn tijdens de werkzaamheden. Let wel op dat de onderliggende werkvloer ook de nodige aandacht verdient.

Citaat uit de aangepaste inspectiemodule module Steigergebruik (gedateerd 23-09-2011):
1.1.2 Aansluiting werkvloeren op gevel
Inspectienoot Gevelaansluiting Pointmaster - Door KOMAT/VSB is naar voren gebracht dat bij toepassing van het Pointmaster voegsysteem de afstand tussen gerealiseerd metselwerk en steigervloer 200 mm moet zijn. Omdat voor een onberispelijk resultaat de bijgehorende ROLLER tussen de metselprofielen en het metselwerk moet worden doorgetrokken. Om ruimte te scheppen voor de gestapelde metselprofielen moet de steiger(console)vloer 50 mm extra worden teruggetrokken. Dit kan dus opgevat worden als de technische reden die een opening tot ca 200 mm legitimeert. 

Lees meer...

Is het wettelijk verplicht (bijv. als arbeidsinspectie komt controleren) om bij alle toegangen vanaf een ladder naar de (werk)vloer een draaibaar hekje te gebruiken? Of is dit alleen nodig bij ladderopgang voor eerste slag? Ik heb in de richtlijn gekeken maar hier staat dus in BIJVOORBEELD D.M.V. EEN DRAAIBAAR HEKJ? En aan welke eisen dient een draaibaar hekje te voldoen? Is dit dan een verlengde van het normale leuningwerk van steiger (leuning/tussenleuning en kantplank)?

Er dient een afzetting gemaakt te worden, zodat de werknemer op hoogte niet in een …

Er dient een afzetting gemaakt te worden, zodat de werknemer op hoogte niet in een open trappen- of laddergat kan vallen. Dit kan onder andere door het toepassen van een hekje, maar de beveiliging tegen vallen kan ook andere vormen aannemen. Essentie ervan: valgevaar voorkomen. Hoe u het verder doet, laat de RS onbesproken, evident is dat de constructie van het voorbeeld, het draaihekje dus, deugdelijk moet zijn. De sluiting ervan eveneens. Het draaihekje kunt u inderdaad bestempelen als voortzetting van het normale leuningwerk van een steiger. Op de tussenverdiepingen wordt het valgevaar opgevangen door de doorstekende van de ladder ter lengte van 1,0 m. Op de bovenste slag dienen maatregelen te zijn genomen die de gebruiker hierop alert maken (dat hij op de bovenste vloer is aanbeland).

Lees meer...

FAQ's hoofdstuk 5

Van onze steigerbouwer krijgen wij te horen dat een steiger niet voorzien hoeft te worden van een steigerkaart. Alleen een ingevuld steigerformulier, in de map van de uitvoerder, is voldoende en verplicht. In de richtlijn kan ik dit niet terug vinden.

Toch staat het er: 5.4 geeft antwoord op uw vraag. En 5.4.2 geeft aan hoe …

Toch staat het er: 5.4 geeft antwoord op uw vraag. En 5.4.2 geeft aan hoe u kunt handelen indien u gekozen heeft voor de optionele werkmethode met gebruikmaking van de scafftag.

Lees meer...

Onder WERKVLOER BLIJFT LIGGEN OF NIET in figuur 5.1.11 kwam bij mij de gedachte aan de SCHRIKVLOER op. Die heb ik gemist in de rest van de richtlijn. Moet boven de 6 meter geen extra werkvloer meer meegenomen worden?

Nee.

Bij de standaard uitrusting in hoofdstuk 5 mis ik de hamer en het waterpas en wellicht ook de boormachine en een steek of ringsleutel voor het aanbrengen van ankers.

Hier is alleen de veiligheidsuitrusting benoemd.

Hier is alleen de veiligheidsuitrusting benoemd.

Lees meer...

Mogen wij zelf steigermaterialen keuren, hoe vaak moet dat en moeten de materialen voorzien zijn van een keuringsticker?

Paragraaf 5.5 geeft uitleg over de keuring van het steigermaterieel. In het Handboek Arbeidsmiddelen van …

Paragraaf 5.5 geeft uitleg over de keuring van het steigermaterieel. In het Handboek Arbeidsmiddelen van Arbouw ( zonder kosten uwerzijds te downloaden, zie de site www.arbouw.nl, zijn inspectielijsten toegevoegd voor alle steigeronderdelen. Deze lijsten kunnen uitstekend worden gebruikt om het steigermaterieel te controleren. De Richtlijn Steiger gaat er vanuit dat al het geleverde steigermaterieel voldoet aan de gestelde eisen. Dus ligt de verantwoordelijkheid voor het geleverde materieel bij de leverancier cq het materieelbedrijf cq het steigerbedrijf. De wetgever gaat ervan uit dat de mensen, die het materieel keuren, aantoonbaar deskundig zijn. Het materieel hoeft niet worden voorzien van een keuringssticker, dit zou te arbeidsintensief zijn. Om het praktisch te houden, dient het aangevoerde steigermaterieel gecontroleerd te worden bij elke aanvoer naar de plek waar de steiger gebouwd wordt.

Lees meer...

Mag een steigerbouwer met certificaat steigerbouwer A, aangevuld met certificaat leermeester een steiger overdragen? Het betreft een renovatiesteiger van 10 tot 14 meter hoog.

De RS is daar duidelijk over: een leermeester is een persoon die (de benodigde) vakkennis …

De RS is daar duidelijk over: een leermeester is een persoon die (de benodigde) vakkennis / expertise overdraagt aan zijn leerlingen. Leermeesters komen in vele disciplines voor, zoals in praktisch alle ambachtelijke beroepen. De leermeester beschikt doorgaans naast goede vakkennis en kunde over voldoende didactische vaardigheden, waardoor het leerproces effectief verloopt. De leermeestersopleiding is een opleiding om personen te begeleiden in hun werk tijdens een opleidingstraject. De matrix betreffende de montage en de overdracht van de steiger zoals beschreven in het boek Richtlijn Steigers, staat vermeld in hoofdstuk 5.4.
 

Lees meer...

Is de steigerkaart nog verplicht in de nieuwe richtlijn steigers?

Neen. Het opleveren cq overdragen van een steiger is verplicht. De Richtlijn Steigers geeft aan …

Neen. Het opleveren cq overdragen van een steiger is verplicht. De Richtlijn Steigers geeft aan dat dit opleveren of overdragen schriftelijk aantoonbaar moet gebeuren, dit in verband met o.a. de juridische consequenties. Een voorbeeld van dit overdragen of opleveren van de steiger is weergegeven in de Richtlijn Steigers. Als aanvulling daarop mag/kan een scafftec procedure gevolgd worden waarin de Richtlijn Steigers aangeeft dat deze alleen hoeft te voorzien om aan te geven dat een steiger veilig is. Dus rood en groen. De twee wekelijkse controle van de steiger dient ook schriftelijk te worden vastgelegd. Eveneens op juridische gronden.

Lees meer...

FAQ's hoofdstuk 6

Zijn metselboys verplicht?

Het Arbobesluit verbiedt overmatige fysieke belasting van werknemers. Er wordt daar niet nader ingegaan op …

Het Arbobesluit verbiedt overmatige fysieke belasting van werknemers. Er wordt daar niet nader ingegaan op de definitie van het woord overmatig. De metselboy is bedoeld om de metselaar minder te laten bukken en draaien. Bukken op zich is een normale belasting van vooral de onderrug (als je het niet goed doet) en de dijen en heupen (als je het wel goed doet) voor de metselaar. Draaien daarentegen is een heel slechte belasting voor de metselaar. Als u in staat bent uw metselaars nauwelijks te laten draaien, is hun productie hoger en worden ze veel minder moe. Het gebruiken van metselboys is geen harde eis als bijvoorbeeld de voorgeschreven leuninghoogte van de steiger. De Richtlijn Steigers is de stand van de techniek, zie het betreffende hoofdstuk. Zie ook het betreffende A-Blad van Arbouw, www.arbouw.nl: Steigergebruik.

Lees meer...

De Arbeidinspectie verwijst naar het steigervoorbereidingsformulier uit de Richtlijn Steigers. Is bovenstaand een bestaand formulier?

1 De Richtlijn Steigers is in samenwerking met onder andere de Nederlandse Arbeidsinspectie (het onderdeel …

1 De Richtlijn Steigers is in samenwerking met onder andere de Nederlandse Arbeidsinspectie (het onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), dat zich met handhaving van wetten en regels bezig houdt) tot stand gekomen. Het betreft echter niet een officiële publicatie van SZW.
2 Het steigervoorbereidingsformulier is tot stand gekomen op verzoek van de Arbeidsinspectie en is toegevoegd aan het boek (en de site), en wel in hfdst. 6 pag 6.4 en 6.5.

Lees meer...

Wat is de maximaal windbelasting waarbij op-/ afbouw of aanpassing van een steiger kan plaatsvinden? (Hoofdstuk 6 paragraaf 6.2.1 beschrijft maximum 8 voor t.a.v. gebruiker van steiger).

Wat voor de gebruiker van de steiger geldt is ook van toepassing op de monteurs …

Wat voor de gebruiker van de steiger geldt is ook van toepassing op de monteurs van de steiger. Want tijdens montage ombouw en demontage is hij ook gebruiker van het steiger.

Lees meer...

Opdrachtgever verzorgt informatie/vrijgave met betrekking tot ondergrond. Hfdst 1 paragraaf 1.2.1 & 1.2.2 beschrijft wettelijke verplichting opdrachtgever op dit onderdeel: Hoe moet men dit aanpakken/hoe werkt dit bij steigerwerken waarbij object/installatie onderdeel uitmaakt van een steigerconstructie? (bijvoorbeeld hangsteigers of steigers die gedeeltelijk afsteunt op constructie van object).

Uiteraard dient de opdrachtgever geïnformeerd te worden over de krachten die uit de [tijdelijke] constructie …

Uiteraard dient de opdrachtgever geïnformeerd te worden over de krachten die uit de [tijdelijke] constructie vrijkomen. Met die gegevens kan hij de ontwerper informeren. Dus: de ontwerper geeft bv de staanderbelasting op en de opdrachtgever verifieert en/of past aan zodat de gevraagde belasting afgedragen kan worden door de ondergrond of aan de constructie.

Lees meer...

Zijn er bestaande richtlijnen om praktisch om te kunnen gaan met leiding- en/of kabelaanleg in de nabijheid van steigers. Zijn er bijvoorbeeld minimale vastgestelde afstanden ten opzichte van steigers?

Er zijn inderdaad richtlijnen die aangeven op welke wijze hier praktisch mee om moet worden …

Er zijn inderdaad richtlijnen die aangeven op welke wijze hier praktisch mee om moet worden gegaan. De Richtlijn Steigers behandelt dit onderwerp. SZW/AI handhaaft op basis van het boek Richtlijn Steigers. In paragraaf 6.1.3 komt de door u aangesneden materie aan de orde.

Lees meer...

Ik heb begrepen dat het omhangen van consoles bij een volgende update misschien niet meer door de metselaar of timmerman mag gebeuren. Klopt dit?

Dit klopt niet. Als de console geen onderdeel uitmaakt van het constructieve gedeelte dat wil …

Dit klopt niet. Als de console geen onderdeel uitmaakt van het constructieve gedeelte dat wil zeggen geen onderdeel is van de steigervloer, mag deze worden omgezet door metselaar of timmerman. Let wel op dat de vloeren weer worden dicht gelegd zodra de metselaar deze is gepasseerd.

Lees meer...

Kunt u mij aangeven wat met onder  ABNORMALE WEEROMSTANDIGSHEDEN wordt bedoeld. Kan me voorstellen, dat men bijvoorbeeld een bepaalde windkracht bedoelt. Zo ja, over wat voor een windkracht spreekt men dan?

Zoals Richtlijn Steiger [Hfdst 6] aangeeft, dient een inspectie uitgevoerd te worden na elke gebeurtenis …

Zoals Richtlijn Steiger [Hfdst 6] aangeeft, dient een inspectie uitgevoerd te worden na elke gebeurtenis of weersomstandigheid waarbij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat die heeft geleid tot wijzigingen in de constructie. Denk in dit verband aan bijvoorbeeld een aanrijding, een ontploffing, een brand, een aardbeving of een storm, dus met een windracht boven de 8 Beaufort [windsnelheid vanaf 17,2 m/s]. Deze voorbeelden zijn niet limitatief. Onder extreme weersomstandigheden verstaat men ook extreme sneeuwval, stortregens waarbij de ondergrond aangetast wordt en extreme kou. Conclusie: al met al gewoon het gezonde verstand gebruiken en liever een keer teveel inspecteren dan een keer te weinig.

Lees meer...

In paragraaf 6.3 staat naar onze mening dat een steigerkaart niet langer verplicht. Deze kan EVENTUEEL gebruikt worden. Graag uw reactie hierop. Naar onze mening is de steigerkaart verplicht.

Een ingevuld, ondertekend en gedateerd overdrachtsformulier is verplicht. Dit formulier kan eventueel aangevuld worden met …

Een ingevuld, ondertekend en gedateerd overdrachtsformulier is verplicht. Dit formulier kan eventueel aangevuld worden met een scaffteckaart. Deze kaart is bedoeld om visueel aan te geven dat het steiger is opgeleverd en overgedragen. Het gebruik van een scaffteckaart is niet verplicht, het is bedoeld voor de vele gebruikers van de steiger, dat de steiger in orde is.

Lees meer...

Wij werken met Layher Blitz en Allrond steigers hierop worden regelmatig consoles geplaatst met een diepte van 36 cm. Om deze te verwijderen op het moment dat de gevel bekleed wordt. Als ik de richtlijn goed interpreteer zou indien de gevel bekleding (gemiddeld 15 cm) geplaatst is deze optie dus niet meer mogelijk zijn. Hoe kijkt u tegen deze problematiek aan?

U geeft zelf al het antwoord op uw vraag. Mag niet.

U geeft zelf al het antwoord op uw vraag. Mag niet.

Lees meer...

FAQ's hoofdstuk 7

Hoe lang is het certificaat Toezichthouder Steigers geldig?

Het behaalde certificaat Toezichthouder Steiger is niet gekoppeld aan een tijdsfactor.

Het behaalde certificaat Toezichthouder Steiger is niet gekoppeld aan een tijdsfactor.

Lees meer...

Mag een persoon die is opgeleid tot voorman ook steigers inspecteren of dient deze persoon expliciet te zijn opgeleid tot steigerinspecteur? Zo ja, is er een onderscheid tussen standaard configuraties en complexe steigers?

In de opleiding voor de functie van voorman moet ook het inspecteren zijn ingevuld. Een …

In de opleiding voor de functie van voorman moet ook het inspecteren zijn ingevuld. Een voorman moet alle steigers [dus ook complex] kunnen [laten] bouwen, overdragen en inspecteren.

Lees meer...

In het verleden werd gebruik gemaakt van steigerbouwer A of B. Hoe ligt die verhouding met de nieuwe benamingen (1e monteur, voorman, hulpmonteur enz.)?

Voor hulpmonteur was nog geen opleiding maar daar zijn nu de eerste cursussen voor opgestart. …

Voor hulpmonteur was nog geen opleiding maar daar zijn nu de eerste cursussen voor opgestart. Monteur ligt op nivo A. 1ste monteur ligt op nivo B. Voorman is een doorontwikkeling van monteur B.

Lees meer...

Mijn vraag is of de opdrachtgever wettelijk verplicht is om een deskundig persoon in dienst te hebben als hij de stellingbouwacitiviteiten uitbesteedt aan een andere partij. Mijn bedrijf besteedt het bouwen van stelling op ons terrein uit. Zijn wij als bedrijf wettelijk verplicht een eigen deskundig persoon op het gebied van stellingbouw in dienst te hebben?

De Richtlijn Steiger geeft hierover het volgende aan. Tijdens de steigermontage is er een toezichthouder …

De Richtlijn Steiger geeft hierover het volgende aan. Tijdens de steigermontage is er een toezichthouder aanwezig. Deze toezichthouder valt onder de verantwoordelijkheid van het montagebedrijf en de functie kan ingevuld worden door een direct leidinggevende, bijvoorbeeld de eerste monteur of de voorman. Doel moet wel zijn, dat deze persoon tijdens de werkzaamheden aanwezig is en toezicht houdt op het veilig bouwen van het steiger. Uiteraard heeft ook de uitvoerder / opdrachtgever van het montagebedrijf zijn arbo verantwoordelijkheid om toe te zien dat er veilig gewerkt wordt, ook door het montagebedrijf. Maar de invulling van het toezichthouderschap tijdens het bouwen van de steiger is dus het montagebedrijf. De toezichthouder tijdens het gebruik van de steiger is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever van het steigerwerk. De kennis die deze persoon moet hebben, is verwoord in hoofdstuk 7 van de RS. Deze persoon is verantwoordelijk dat het steiger veilig blijft. Hij/zij kan daarbij kennis inschakelen van bijvoorbeeld een steigerinspecteur of een vertegenwoordiger van het montagebedrijf voor een beoordeling [inspectie] van de steiger.

Lees meer...

In de tabel op pagina 7-3 is drie keer aangegeven ASSISTEERT. Is ergens opgenomen, wat daar onder verstaan moet worden? Verder is het wel aardig, dat een hulpmonteur niet hoeft op te ruimen. Een taak die we wel tegenkomen op de volgende bladzijde bij de monteur.

Klopt

In de eindtermen voor de monteur begint de TELLER op 12. Dat zou kunnen betekenen dat het totaal van de eindtermen voor de monteur inclusief de eindtermen van de hulpmonteur genomen dient te worden. Hetzelfde geldt voor de daarop volgende functies. Dit is echter niet vastgelegd.

Dit is een normale gang van zaken in de opleidingsbranche [bron Fundeon]

Dit is een normale gang van zaken in de opleidingsbranche [bron Fundeon]

Lees meer...

Welke eisen moeten we stellen aan onze eigen mensen?

Als ze zelf steigers bouwen moeten ze aan dezelfde eisen voldoen als steigermonteurs. Als ze …

Als ze zelf steigers bouwen moeten ze aan dezelfde eisen voldoen als steigermonteurs. Als ze zelf geen steigers bouwen, maar er wel op werken, dienen ze de steiger veilig te gebruiken. In dat geval is uw bedrijf verplicht inspecties te laten uitvoeren door een Deskundig Toezichthouder. Indien uw bedrijf tevens de V&G-coördinatie verzorgt, wordt u bovendien geacht af te stemmen en afspraken te maken met andere bedrijven die van de steiger gebruik maken, bijvoorbeeld over een veilig en deugdelijk gebruik en over inspecties.

Lees meer...

Moet dit gecertificeerd worden cq bestaat er een opleiding?

Als u zelf geen steigers monteert is er geen opleiding of persooncertificering nodig. U bent …

Als u zelf geen steigers monteert is er geen opleiding of persooncertificering nodig. U bent wel verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben van een of meer Deskundig Toezichthouders die inspecties uitvoeren. Monteert u zelf wel steigers dat gelden voor uw mensen de in de Richtlijn steigers beschreven opleidingseisen.

Lees meer...

Ik heb begrepen dat een toezichthouder steigergebruik te allen tijde op de bouw aanwezig moet zijn. Klopt dat en zo ja, waar vind ik dat terug in de Richtlijn Steigers?

Kijk in het hoofdstuk verantwoordelijkheden bij toezichthouder steigergebruik. Hierin staat de verantwoordelijkheid van de werkgever …

Kijk in het hoofdstuk verantwoordelijkheden bij toezichthouder steigergebruik. Hierin staat de verantwoordelijkheid van de werkgever aangegeven. De werkgever stelt een verantwoordelijk persoon aan. Verdere uitwerking staat beschreven in het hoofdstuk opleidingen. Duidelijk staat aangeven dat in de toekomst de handhaver, AI, daar meer aandacht aan zal schenken. Als we expliciet vermelden verplicht vanaf vandaag heeft menig bedrijf een uitdaging. Doel moet zijn dat de bedrijven hierop anticiperen en de betrokken personen van de bouw laten opleiden.

Lees meer...

Wij zijn een bouw en aannemersbedrijf met totaal 14 medewerkers. Nu hebben wij zelf een aantal aluminium rolsteigers en een hoeveelheid stalen Layer steigers die wij regelmatig gebruiken en laten keuren. Nu heb ik vorig jaar eens een informatiedag over richtlijn steigers bijgewoond, maar loop nog steeds met een vraag. Mogen onze eigen medewerkers de steigers op en afbouwen, volgens standaard configuraties, zonder enige opleiding. Er zijn timmermannen die al 40 jaar in de bouw werken en precies weten hoe ze een veilige steiger moeten bouwen. Is het nou verplicht om al onze werknemers een cursus steigerbouwen te laten volgen? Welke eisen moeten we stellen aan onze eigen mensen?

  • Als ze zelf steigers bouwen moeten ze aan dezelfde eisen voldoen als steigermonteurs.
  • Als ze …
  • Als ze zelf steigers bouwen moeten ze aan dezelfde eisen voldoen als steigermonteurs.
  • Als ze zelf geen steigers bouwen, maar er wel op werken, dienen ze de steiger veilig te gebruiken.
  • In dat geval is uw bedrijf verplicht inspecties te laten uitvoeren door een Deskundig Toezichthouder. 
  • Indien uw bedrijf tevens de V&G-coördinatie verzorgt, wordt u bovendien geacht af te stemmen en afspraken te maken met andere bedrijven die van de steiger gebruik maken, bijvoorbeeld over een veilig en deugdelijk gebruik en over inspecties.

Als aanvulling: voor beide type steigers (rol- en All-round steiger) geldt, dat deskundige voor de opbouw dienen te zorgen. Er zijn verkorte cursussen in de markt (o.a. bij Bouwradius) die eigen personeel daartoe opleiden. Dit kan dan worden afgestemd op het bedrijf waar deze mensen werkzaam zijn.

Lees meer...

Als een bouwbedrijf zelf steigers bouwt, welke minimale opleiding moeten zijn medewerkers dan hebben gevolgd?

De Richtlijn Steiger maakt geen onderscheid wie precies de steiger bouwt. Hfdst 7.1 van het …

De Richtlijn Steiger maakt geen onderscheid wie precies de steiger bouwt. Hfdst 7.1 van het boek gaat nader op deze materie in. In een aldaar opgenomen matrix wordt duidelijk aangegeven welke opleidingen benodigd zijn.

Lees meer...

Ik heb in 2004 een dagcursus gehad voor steigerinspecteur, maar hoelang is zo’n pas geldig?

De Richtlijn Steigers geeft een beschrijving van deze opleiding in hoofdstuk 7 van het boek …

De Richtlijn Steigers geeft een beschrijving van deze opleiding in hoofdstuk 7 van het boek Richtlijn Steigers: Functies, kerntaken en eindtermen. Paragraaf 7.3.5. gaat specifiek in op de eisen van de steigerinspecteur. De opleiding tot steigerinspecteur (met een opleidingsduur van minimaal 4 dagen) is een persoonsgerichte opleiding waarvan het examen wordt afgenomen door een onafhankelijke instelling (bijvoorbeeld DNV). Het bewijs van een goed afgelegd examen is 5 jaar geldig.

Lees meer...

FAQ's hoofdstuk 8

Ik heb een vraag over de zgn. schrikvloer. Is deze volgens de richtlijnen nu nog wel of niet nodig? In de Richtlijn Steigers kom ik de term alleen nog tegen bij de begrippenlijst van hoofdstuk 8. En daar staat dat deze in het verleden werd aangebracht en dat het nu een achterhaald begrip is ? Voorheen werden ze aangebracht onder werkvloeren boven de 6m en/of als de werkvloer niet goed dicht gelegd kon worden. Kortom geldt dit nu dan nog?
De schrikvloer is een verouderd idee uit de steigerbouwwereld, zo verouderd dat het niet eens …
De schrikvloer is een verouderd idee uit de steigerbouwwereld, zo verouderd dat het niet eens in de Richtlijn Steigers werd opgenomen, behoudens in Termen en Definities. Niet nodig dus. Overigens is het wel zo dat de werkvloer toereikend dicht gelegd moet worden.
Lees meer...